فرم استخدام


بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر
عکس کارت ملی، صفحه اول شناسنامه، عکس ۴*۳ ، مدارک تحصیلی
مجرد
متاهل
بله
خیر
در صورتی که سابقه کاری ندارید، در فیلد مورد نظر خط تیره بگذارید.